Αναπτυξιακά νέα

Ενίσχυση ανέργων για την ίδρυση νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων

Post 1

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά σημεία του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία», όπως αναφέρονται στη δημοσιευμένη ανακοίνωση του υπουργείου. Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
- Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
- Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Η δράση εντάσσεται στον Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑνΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Δυνητικοί δικαιούχοι
Σύμφωνα με την προδημοσίευση, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
- Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
- Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
- Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας επενδυτικής πρότασης.
- Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ησσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013).

Ενισχυόμενοι τομείς
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:
- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Ενέργεια
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 2
- Τουρισμός
- Υγεία
- Υλικά - Κατασκευές
- Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία

Διάρκεια έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι κάτωθι τύποι δαπανών:
1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης).
2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων.
3) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λπ.).
4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία.
5) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους. Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του προγράμματος.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά κατά την προκήρυξή του στον οδηγό του προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι, στοιχεία της δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της.
Στην προδημοσίευση αναφέρεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν από την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου. Προϋπολογισμός έργων Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό Δημόσιο.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, προϋπολογισμός 30.052.529,00. Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, προϋπολογισμός 8.921.593,00. Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμός 7.708.881,00. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμός 1.946.529,00. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προϋπολογισμός 1.370.468,00.

© AFS 2015 | Design by Johnny K. Studio