Φορολογικά νέα

Πώς θα προστατέψετε τον τραπεζικό λογαριασμό από κατασχέσεις της εφορίας

Post 1

Με γνωστοποίηση που θα υποβάλετε ηλεκτρονικά μπορείτε να δηλώσετε το βασικό λογαριασμό τραπέζης, για τον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Απλοποιήθηκε σημαντικά, σε βαθμό που να μην απαιτείται πλέον προσέλευση στην τράπεζα, η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης «Μοναδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού» στο σύστημα ΤΑΧΙSNET. Αρχικά εφαρμοζόταν μια χρονοβόρος και γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία υποχρέωνε κάθε ενδιαφερόμενο, αφού υποβάλει την αίτηση μέσω της εφαρμογής του TAXISNET και αφού λάβει αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, να επισκεφθεί την τράπεζα και να της προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό, ώστε να την ενημερώσει ο ίδιος σχετικά με τη δήλωση «Μοναδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού».

Τώρα πλέον η διαδικασία είναι αρκετά απλοποιημένη και γίνεται εξ' ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να δηλώσει τίποτα περισσότερο από τον αριθμό IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού καθώς και την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Νωρίτερα, οφείλει να έχει εξασφαλίζει ότι το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρεί τον λογαριασμό που θέλει να προστατεύσει, έχει ήδη συσχετισμένο τον ΑΦΜ του με τον λογαριασμό ΙΒΑΝ που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στην ειδική εφαρμογή του ΤΑΧΙSNET.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στέλνει αυθημερόν στις τράπεζες τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων . Οι τράπεζες προχωρούν άμεσα στη διασταύρωση του ΑΦΜ της  αίτησης με αυτόν που υπάρχει στο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος και ελέγχουν αν ο λογαριασμός είναι κλειστός ή αν, πέραν του λογαριασμού για τον οποίο υποβλήθηκε το αίτημα προστασίας από κατασχέσεις, υπάρχει άλλος λογαριασμός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα. Οι τράπεζες απαντούν επίσης αυθημερόν στην ΔΗΛΕΔ για το αν εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτημα. Ο φορολογούμενος, ενημερώνεται με μήνυμα μέσω της ειδικής εφαρμογής στην οποία έχει υποβάλει την αίτηση, για το αν ενεργοποιήθηκε το «τείχος προστασίας» των 1.500 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «κάθε  φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500  ευρώ.»

Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, τότε το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ ισχύει για έναν οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο φορολογούμενος.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Σαββαΐδου, ορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για να γλιτώσει κάποιος τις κατασχέσεις των καταθέσεών του από την εφορία.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
2. Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.
3. Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).
4. Σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο, κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του.
5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον Α.Φ.Μ. του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.

Από πλευράς της κάθε τράπεζα οφείλει να ενημερώνει την εφορία για τα εξής, σχετικά με τους λογαριασμούς πελατών τους που δηλώνονται ως ακατάσχετοι:
- Αν ο Α.Φ.Μ. δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος,
- Αν ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό,
- Αν ο λογαριασμός είναι κλειστός,
- Αν ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει άλλον – και όχι αυτόν – λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης ή / και ασφαλιστικού βοηθήματος (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας αναγνώρισης από το πιστωτικό ίδρυμα).

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώνει το πληροφοριακό του σύστημα το αργότερο μέσα στις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες. Άρα αν κάποιος οφειλέτης καθυστερήσει, μπορεί να υποστεί κατάσχεση αν δεν προλάβει να ενημερωθεί η τράπεζα ότι ο λογαριασμός του δηλώθηκε ως «ακατάσχετος».
Ειδικά για την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των τραπεζών στο σύστημα, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, δύναται να εκτυπώνει από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXISnet σχετικό αποδεικτικό γνωστοποίησης, το οποίο θα προσκομίζει ο ίδιος στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα για να το ενημερώσει και να προχωρήσει αυτό στις δικές του ενέργειες.
Η ισχύς της απόφασης, ως προς τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων / Υπευθύνων Δηλώσεων, έχει αρχίσει από 29 Ιουλίου 2014.

© AFS 2015 | Design by Johnny K. Studio