Υπηρεσίες| Επαγγελματισμός & υπευθυνότητα

Με βάση την πολυετή εμπειρία του γραφείου μας στο χώρο, σας συμβουλεύουμε και σας καθοδηγούμε με γνώμονα πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, προτείνοντάς σας την συμφέρουσα μορφή εταιρείας, που πρέπει να ιδρύσετε, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές σας ανάγκες και δυνατότητες, στοχεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο αφενός μεν στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της επιχείρησής σας και αφετέρου δε στην αποκόμιση των μέγιστων δυνατών κερδών.

Λογιστικές υπηρεσίες

Kαλύπτουμε πλήρως ολόκληρο το φάσμα των λογιστικών εργασιών μιας εταιρείας από την τήρηση λογιστικών βιβλίων και μισθοδοσίας μέχρι την επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων.

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών μηχανογραφικά ή χειρόγραφα στην επιχείρηση σας ή στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
 • Μηχανοργάνωση λογιστηρίου προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης
 • Έλεγχος ισοζυγίων
 • Έλεγχος διακίνησης – τιμολόγησης
 • Συμφωνίες εμπορικής – λογιστικής διαχείρισης
 • Εργασίες τέλους χρήσης (σύνταξη οικονομικών καταστάσεων)

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες της επιχείρησης και την μορφή της καθορίζουμε το φορολογικό προφίλ. Δηλαδή τι πρέπει να δηλώσει, πόσο θα φορολογηθεί, ποια είναι τα όρια ασφαλείας ως προς τον φόρο.

 • Φ.Π.Α. (Περιοδική δήλωση – Εκκαθαριστική δήλωση)
 • Φ.Μ.Υ. (Προσωρινή δήλωση, Οριστική)
 • Intrastat (Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες παραδόσεων-αποκτήσεων, Πράξεις λήπτη)
 • Λοιποί Φόροι (φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας, εργολάβων, φόροι μερισμάτων κλπ.)
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικών Επιχειρήσεων)
 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές (Μητρώο)
 • Συγχωνεύσεις – Μετατροπές – Διασπάσεις)

Εργατικά


 • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας
 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων
 • Αναγγελίες ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασιών
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα
 • Επίλυση εργατικών θεμάτων
 • Πληρωμές Εισφορών
 • Ασφαλιστικές Ενημερότητες
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών

Υπηρεσίες για ιδιώτες


 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Μισθωτών – Συνταξιούχων (Ε1 – Ε2)
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου

Προυπολογισμοί - Ταμειακές εισροές


 • Financial Reports
  Αποτελέσματα Χρήσεως – Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
  Ισολογισμός
  Αριθμοδείκτες
  Δήλωση εισοδήματος και προϋπολογισμό φόρου
 • Business Reports
  Μηνιαία Αναλυτικά Φύλλα με την πορεία της επιχείρησης
  Ενημέρωση Μικτού και Καθαρού Κέρδους
 • Cash flows
  Ταμειακή ροή εβδομάδας, μήνα, τριμήνου

Νομικές υπηρεσίες

Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας.

Σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.

Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.

Υποβολή σε ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.

AFS Υπηρεσίες

Δέκα πέντε ημέρες πριν την υποβολή του ΦΠΑ γνωρίζεται το τελικό ποσό.

Ενημερώνεστε για τις αλλαγές σε μισθούς , αποζημιώσεις κ.λ.π καθώς και την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με μειωμένες αποδοχές ή εισφορές από τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Γνωρίζετε πριν τελειώσει ο μήνας 2-5 ημέρες το κόστος κάθε υπαλλήλου και το συγκρίνεται με την απόδοση του (Διαθέτουμε σύστημα αξιολόγησής σε ημερήσια βάση)

Με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες της επιχείρησης και την μορφή της καθορίζουμε το φορολογικό προφίλ. Δηλαδή τι πρέπει να δηλώσει, πόσο θα φορολογηθεί, ποια είναι τα όρια ασφαλείας ως προς τον φόρο.

Εκπαιδεύουμε και ελέγχουμε τα άτομα που εργάζονται στο λογιστήριο . Εφαρμόζουμε και προσαρμόζουμε με βάση τις απαιτήσεις της επιχείρησης το πιο αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιώντας το υπάρχων ή προτείνουμε άλλο.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να διευθύνεις και στο να εκτελείς. Τα στελέχη μαθαίνουν τους σκοπούς της επιχείρησης, το πώς πρέπει να επικοινωνούν και να χειρίζονται τις καταστάσεις που προκύπτουν από την δραστηριότητα και από το προσωπικό. Το προσωπικό μαθαίνει τη εργασία του που του ανατέθηκε (με απλές γραπτές εξηγήσεις) και αναλαμβάνει εφόσον έχει κάποια στάνταρ χαρακτηριστικά (ευγενικοί, πρόθυμοι, πρόσοντα κ.λ.π)

© AFS 2015 | Design by Johnny K. Studio