Ξενοδοχειακή λογιστική| Yπηρεσίες

Η Ξενοδοχειακή λογιστική είναι η γλώσσα των ξενοδοχείων και για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το μάτι και το αυτί της διοίκησης. Χωρίς τη γνώση της είναι αδύνατη η παρακολούθηση των πολυάριθμων συναλλαγών.

Image Η καταγραφή των οικονομικών γεγονότων κατά συγκεκριμένο τρόπο αποτελεί μέσο για την επίτευξη του τελικού σκοπού της Ξενοδοχειακή λογιστικής, που είναι η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν καταγραφεί, για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων από τους φορείς και τη διοίκηση της επιχείρησης.

Πρέπει η λογιστική οργάνωση να είναι τέτοια, ώστε να δίνει πληροφορίες σε κάθε στιγμή σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και την εξέλιξη των μεταβολών της, να παρακολουθεί κάθε σχέση με τους τρίτους , να ελέγχει και να προσδιορίζει τα αποτελέσματα από κάθε κλάδο, και γενικά να ανταποκρίνονται σε όλες τις πληροφοριακές και στατιστικές ανάγκες της διοίκησης.

Συνεπώς η Ξενοδοχειακή λογιστική είναι όργανο πληροφόρησης και διαφωτίζει τη Διοίκηση όχι μόνο για την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και για το οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και για σημαντικά οικονομικά μεγέθη όπως παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, ρευστότητα, νεκρό σημείο κύκλου εργασιών τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τον προγραμματισμό της δράσης της επιχείρησης.

Συμπερασματικά, ο ρόλος της Ξενοδοχειακή λογιστικής είναι σημαντικός για την ανάπτυξη των ξενοδοχείων. Εκτός από τις πληροφοριακές και στατιστικές αξίες που προσφέρει σχετικά με την κίνηση του ταμείου, των πελατών, των αναλώσιμων υλικών κ.λπ., δίνει και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη στους υπεύθυνους για τη λήψη σοβαρών επεκτατικών και μελλοντικών αποφάσεων.

Η δουλειά του λογιστή σε μια ξενοδοχειακή μονάδα θεωρείται υψίστης σημασίας. Ο λογιστής πρέπει να είναι άτομο με αξιοπιστία, επίσης θα πρέπει να γνωρίζει εκτός από τις βασικές λογιστικές αρχές και την οργάνωση του ξενοδοχείου.
Για να οργανώσει σωστά τη δουλειά του και να τη φέρει σε πέρας θα πρέπει να θυμάται τρία πολύ σημαντικά σημεία:

1) να παρουσιάζει στον υπεύθυνο (μάνατζερ) τους λογαριασμούς σε τέτοια μορφή ώστε να γίνονται κατανοητές οι πληροφορίες και να μπορούν να τον βοηθήσουν στο έργο του.
2) Να παρακολουθεί και να ελέγχει τις οικονομικές σχέσεις του ξενοδοχείου.
3) Να δημιουργεί σε μια κατάλληλη μορφή αρχείο των συναλλαγών του ξενοδοχείου.

Πολύ μεγάλη σημασία έχει ο κλάδος της διοικητικής λογιστικής. Τη χρησιμοποιούν η μάνατζερ των ξενοδοχείων για να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Έχουμε δύο πηγές πληροφοριών την έρευνα αγοράς και τις λογιστικές πληροφορίες. Η πρώτη αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών ενώ η δεύτερη είναι απαραίτητη για να αναλύσει παλιά δεδομένα, να εκτιμήσει τις δυνατότητες, και να κάνει προϋπολογισμούς. Μεταξύ των υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

1. Λογιστική, Φορολογική, και Ασφαλιστική παρακολούθηση και υποστήριξη.

2. Ταχύτατη καταχώριση των οικονομικών πράξεων και απόλυτη ενημερότητα των λογαριασμών πελατών, λόγω της φύσης των συναλλαγών της επιχείρησης μαζί τους.

3. Εξεύρεση της καταλληλότερης μεθόδου για την επίλυση των σύνθετων κοστολογικών προβλημάτων, που προκύπτουν από την πολύπλοκη και λεπτότατη σύνθεση των προσφερόμενων υλικών και άυλων αγαθών.

4. Οργανωμένη και συστηματική παρακολούθηση του μεγάλου αριθμού των χρησιμοποιούμενων ποικίλων, αναλώσιμων και μη υλικών.

5. Εξεύρεση τρόπου διαχωρισμού, κυρίως κατά κλάδο εκμετάλλευσης, των εσόδων και εξόδων για τον προσδιορισμό των επί μέρους αποτελεσμάτων.

6. Προσδιορισμός (υπολογισμός) των αποσβέσεων λόγω της σύνθεσης των χρησιμοποιούμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

7. Επιλογή και οργάνωση των λογιστικών εσωτερικών εντύπων για τη διενέργεια διαρκών και ουσιαστικών εσωτερικών ελέγχων.

© AFS 2015 | Design by Johnny K. Studio