Συμβούλευση

Στην AFS παρέχουμε συμβούλευση σε επιχειρήσεις με σκοπό την πλήρη υποστηριξή τους, τον εκσυγχρονισμό και την αναπτυξή τους. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, η παροχή συμβουλευτικών πακέτων στις εταιρείες είναι απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους στο σύγχρονο, απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες βασικές υπηρεσίες.

Εργαλεία λήψης αποφάσεων

Finan Expert Το FINAN EXPERT χρησιμεύει στην οικονομική ανάλυση ισολογισμών και των συνοδευτικών καταστάσεων. Περιέχουν τάσεις , συσχετίσεις και άλλη πληροφόρηση που δεν είναι φανερή αμέσως. Η ανάλυση τους αφορά κατά ένα μεγάλο μέρος την καθιέρωση σημαντικών σχέσεων, των εντοπισμό σημαντικών μεταβολών, δηλαδή κρίσιμων σημείων, στις τάσεις, στο ύψος των μεγεθών και διερεύνηση αυτών. Ο εντοπισμός ενός κρίσιμου σημείου αποτελεί έγκαιρή προειδοποίηση για μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησης.

Χρησιμότητα:
Λήψη δανείου από τράπεζες.
Σε παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο.
Στην δημιουργία μελετών βιωσιμότητας ή για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Για την αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό της περιβάλλον καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Απαντάει σε ερωτήματα όπως:
Πώς χρηματοδοτείται η επιχείρηση;
Ποιό είναι το μέλλον της;
Ποιά είναι η ανάπτυξή της;
Πόσο αντέχει σε ανταγωνισμό τιμών για να παραμείνει κερδοφόρα;
Πώς επηρεάζονται τα κέρδη από την άνοδο των τιμών των προμηθευτών;

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

Η δημιουργία πίνακα χρηματοροών (cash flow)
Υπολογισμός των κεφαλαίων κίνησης και αναγκών δανειοδότησης
Υπολογισμός των πωλήσεων που 'βγαίνει' η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
Η δημιουργία προβλεπόμενων ισολογισμών και των αποτελεσμάτων
Η δημιουργία ισολογισμού του κλάδου
Η σύγκριση με ανταγωνιστικές εταιρίες


Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων).
Υπολογισμός και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
Υπολογισμός απόδοσης επενδύσεων
Διάρθρωση και εξέλιξη προβλεπόμενων ισολογισμών και αποτελεσμάτων

Business Plan Το Business Plan χρησιμεύει στην δημιουργία πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών.
Σκοπός του είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικοί και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας για άνω του ενός έτους.
Αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης (Δυνατότητες-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές).
Καθορίζει στόχους: Μακροχρόνιους και βραχυχρόνιους – Στρατηγική επίτευξης των στόχων – Ποσοτικά στοιχεία των στόχων.

Χρησιμότητα:
Λήψη δανείου από τράπεζες,
Σχεδιασμός νέας επιχείρησης,
Εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
Για αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
Για την αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:
Η δημιουργία αναλυτικών προϋπολογισμών
Η δημιουργία των προβλεπόμενων ισολογισμών και των αποτελεσμάτων
Η δημιουργία πίνακα χρηματοροών (cash flow)
Υπολογισμός των κεφαλαίων κίνησης και αναγκών δανειοδότησης
Υπολογισμός των πωλήσεων που 'βγαίνει' η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
Ποιά θα είναι τα κέρδη ανάλογα με διάφορα ύψη των πωλήσεων;
Ποιά θα είναι τα κέρδη εάν αυξηθούν ή μειωθούν οι τιμές;
Ποιά θα είναι τα κέρδη εάν αυξηθούν ή μειωθούν τα εξοδα & δαπάνες;

Budget Προϋπολογισμός:
η πιο σημαντική ενέργεια για το αύριο της εταιρείας. Αποτελεί την πυξίδα για την δράση της επιχείρησης σε ετήσια βάση.

Σημαίνει:
Καθορισμός στρατηγικών στόχων και αντικειμενικών σκοπών, είναι μέσο αποφυγής περιπετειών και επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών έγκαιρα και άμεσα, ελαχιστοποιώντας το χρόνο εντοπισμού των σφαλμάτων, και επιταχύνοντας την διαδικασία επίλυσής τους. Καθορίζει ποσοτικά και χρονικά τα προγράμματα δράσης.

Χρησιμότητα:

Λήψη δανείου από τράπεζες,
Σχεδιασμός νέας επιχείρησης,
Εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
Για αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
Για την αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

Η δημιουργία αναλυτικών προϋπολογισμών
Η δημιουργία του προβλεπόμενου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων
Η δημιουργία πίνακα χρηματοροών (cash flow)
Ο υπολογισμός του ετήσιου ταμειακού προγράμματος
Υπολογισμός των κεφαλαίων κίνησης και αναγκών δανειοδότησης
Υπολογισμός των πωλήσεων που 'βγαίνει' η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)R Ποιά θα είναι τα κέρδη ανάλογα με διάφορα ύψη των πωλήσεων;
Με ποιές προϋποθέσεις θα έχουμε ορισμένο ζητούμενο επιθυμητό κέρδος;
Ποιά θα είνα τα κέρδη αν αυξηθούν ή μειωθούν οι τιμές κατά ποσοστό;
Ποιά θα είναι τα κέρδη αν αυξηθούν ή μειωθούν τα έξοδα & δαπάνες;

Cash Flow Διαχείριση Χρηματοροών Επιχείρησης
Το CFA χρησιμεύει στη σωστή και ακριβή διαχείριση των χρηματοροών μιας επιχείρησης. Αναλύει την ρευστότητα μιας επιχείρησης. Μέσω αυτής η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα των χρημάτων που μπαίνουν και βγαίνουν στο ταμείο. Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο για την επιχείρηση, γιατί βοηθά τη σωστή ρύθμιση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων της. Καθορίζει στρατηγική εισπράξεων – πληρωμών. Καθορίζει αν είναι αναγκαία η χρηματοδότηση της επιχείρησης πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα ρευστότητας.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:
Η παρακολούθηση των χρηματοροών της επιχείρησης Η πρόβλεψη των ρευστών
διαθεσίμων σε κάθε μελλοντική στιγμή
Η διαχείριση των χρηματοροών σε συνδυασμό με ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ανοιγμάτων
Ποια θα είναι τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης στο τέλος του μήνα
Ποιες θα είναι οι ανάγκες δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης
Ποιο θα είναι το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος της εβδομάδας

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων:
Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά
Σενάρια και παραγωγή cash flow σεναρίων
Σύγκριση σεναρίων με πραγματικό cash flow

Creative AccountingΣκοπός είναι η βελτιστοποίηση Ισολογισμών εταιριών και των συνοδευτικών καταστάσεων και η ωραιοποίησή τους μέσα στα πλαίσια που παρέχει ο νόμος.
Είναι δυνατή η μεταβολή στοιχείων του ισολογισμού μέσω των περιθωρίων που δίνει ο νόμος για τα στοιχεία αυτά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ισολογισμός που θα ικανοποιεί επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κριτήρια και τυγχάνει θετικής αξιολόγησης από τις τράπεζες.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:
Δημιουργία πολλών εναλλακτικών ισολογισμών που περιλαμβάνουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταβολής στοιχείων
Επιλογή συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κριτηρίων καθώς και των τιμών τους
Αξιολόγηση όλων των ισολογισμών που ικανοποιούν τα κριτήρια με βάση τον δείκτη Z score
Κατάταξη των ισολογισμών, με ταυτόχρονη εμφάνιση των τιμών όλων των κριτηρίων και των μεταβολών με τις οποίες δημιουργήθηκαν.

ValueΤο VALUE χρησιμεύει στην αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης με πέντε (5) διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης
Με το VALUE παρουσιάζουμε μία επιτυχημένη μελέτη αποτίμησης και παρουσιάσεις κύρους όπου αυτή ζητηθεί. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα, για εξαγορές, συγχωνεύσεις, για αποφάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση για την αύξηση της αξίας της καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:
Αποτέλεσμα μεθόδου Καθαρής Περιουσιακής Θέσης
Αποτέλεσμα μεθόδου Προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών
Αποτέλεσμα μεθόδου Κεφαλαιοποιημένων Οργανικών Κερδών
Αποτέλεσμα μεθόδου Υπερπροσόδου
Ποιά θα είναι αξία της επιχείρησης με ή χωρίς τον συνυπολογισμό τόκων και χρεολυσίων;
Πώς μεταβάλεται η αξία της επιχείρησης με διαφορετικά επιτόκια προεξόφλησης των ροών.

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων:
Χρήση ανάλυσης RISK (ανάλυσης κινδύνων) για υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης με ορισμένη ζητούμενη επιθυμητή πιθανότητα
Ποιά θα είνα η αξία της επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση επιτοκίων χωρίς ρίσκο αλλά και με ρίσκo

Cost Το COST χρησιμεύει στον προσδιορισμό του συνολικού κόστους των προϊόντων. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης . Είναι ένα μέσο άσκησης ελέγχου μεταξύ πραγματικού και πρότυπου στόχου για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων, την ανάλυση τους και την λήψη μέτρων για την εξουδετέρωση των αιτιών.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:
Ο υπολογισμός του πρότυπου κόστους των βιομηχανικών προϊόντων
Δυνατότητα προσδιορισμού κόστους και προϊόντων εμπορικών επιχειρήσεων
Η σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία και ερμηνεία των αποκλίσεων
Σε ποιά τιμή να πουλήσω το προϊόν μου;
Υπολογισμός των πωλήσεων που 'βγαίνει' η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο), συνολικά και ανά προϊόν
Πόσο μου κοστίζει η λειτουργία της παραγωγής (εργατικό προσωπικό, πάγια και μεταβλητά έξοδα);
Πόσο μου κοστίζει η διοικητική λειτουργία (λογιστήριο, υπάλληλοι γραφείου, αναλώσιμα);
Ποιό το κόστος της λειτουργίας των πωλήσεών μου
Από πού μου ξεφεύγει το κόστος με βάση τον απολογισμό;

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων:
Ποιό είναι το μεικτό μου κέρδος ανά προϊόν;
Πόσο επηρεάζουν οι αυξομοιώσεις των τιμών αγοράς των προμηθευτών, την τιμή πώλησης των προϊόντων μου;
Τι μεταβολές θα μπορούσα να υλοποιήσω στη λειτουργία της επιχείρησής μου για να αυξήσω το κέρδος μου;

© AFS 2015 | Design by Johnny K. Studio